gototop
 • Bitdefender
 • Veeam

STRONA GŁÓWNA Rodo

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest nowym prawem dotyczącym ochrony prywatności w Unii Europejskiej. Skonstruowano je tak, by każda osoba miała większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Dodatkowo Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na organizacje zbierające, przetwarzające i analizujące te dane – w tym na firmy poza UE.

RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 r., więc już teraz należy się do niego przygotować.

Często zadawane pytania

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest nowym prawem dotyczącym ochrony prywatności w Unii Europejskiej. Zastąpi istniejącą dyrektywę o ochronie danych osobowych, która obowiązuje od 1995 r. RODO zachowuje wiele zasad ustalonych w tej dyrektywie, ale zakres ochrony prywatności jest dużo większy. Najbardziej istotne zmiany w RODO to przekazanie osobom fizycznym większej kontroli nad swoimi danymi osobowymi i nałożenie nowych obowiązków na organizacje zbierające, przetwarzające i analizujące dane osobowe. RODO przyznaje również krajowym organom regulacyjnym nowe uprawnienia w zakresie nakładania znaczących kar na organizacje, które łamią nowe rozporządzenie.


RODO nakłada na organizacje zbierające lub przetwarzające dane osobowe obowiązek zgodności z sześcioma kluczowymi zasadami:

 •  Przejrzystość, uczciwość i zgodność z prawem w trakcie przetwarzania i użytkowania danych osobowych
 •  Ograniczanie przetwarzania danych osobowych do konkretnych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celów
 •  Zbieranie i przechowywanie minimalnej ilości danych osobowych jedynie do określonego celu
 •  Zapewnianie poprawności danych, w tym możliwości ich usunięcia i edytowania
 •  Ograniczenie przechowania danych osobowych
 •  Zapewnianie bezpieczeństwa, spójności i poufności danych osobowych


Najwyższa potencjalna grzywna za poważne uchybienia to €20 mln lub 4% rocznego globalnego przychodu organizacji (w zależności od tego, która kwota jest większa). Ponadto RODO pozwala konsumentom (oraz organizacjom działającym w ich imieniu) dochodzić swoich praw na drodze pozwów cywilnych.


Artykuł 4 RODO wymienia i wyjaśnia listę pojęć używanych w regulacji. Kluczowe pojęcia to:

 • Administrator. Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • Dane osobowe. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie i inne.
 • Pseudonimizacja. Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno.

 


Źródło danych Microsoft

 

dane a virus a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVEREST KONTAKT
Przedsiębiorstwo
Informatyczne s. c.
ul. Sukiennicza 8
62-800 Kalisz
Biuro +48 62 757 43 56
  +48 62 757 43 57
Serwis +48 62 584 20 31
+48 62 766 40 53
+48 62 757 43 58
okienko end